Program Operacyjny - Inteligentny rozwój na lata 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY -Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy – Dotyczy wsparcia Spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015(2020/N)

Wysokość wkładu Funduszu to 56.232,00 zł.

Call Now Button